Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin Sklepu Internetowego www.drleon.pl

Drleon to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.drleon.pl prowadzony jest przez drLeon Marta Krzesiewicz ul. Jagiellońska 13 g, 15-225 Bialystok, NIP: 542-103-11-99, REGON: 050285038 - zwany dalej „Sprzedawcą”.

Adres poczty elektronicznej: biuro@drleon.pl

Telefon: +48 604 777 668

I. Postanowienia ogólne.

1. Wysyłki zamówionych towarów realizowane są na terenie Polski i w krajach Unii Europejskiej

2. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną na domenie www.drleon.pl

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta po zaakceptowaniu zamówienia przez sprzedawcę.

5. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. Warunki dokonywania zakupów.

1. Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem strony internetowej dostępnej na domenie www.drleon.pl

2. Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia, („Formularz Zamówienia”).

3. Klient który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

4. Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

6. Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw na serwis Sklepu Internetowego.

7. Zamówienia złożone w niedziele i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

8. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerem telefonu wskazywanym powyżej, bądź na adres e-mail biuro@drleon.pl.

E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia – numer……”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych na konto Kupującego.

9. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument może wyrazić zgodę. Konsument może od umowy odstąpić.

10. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie podane ceny są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają koszty przesyłki.

11. Całkowita cena towaru z wliczonym kosztem wysyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.

12. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu faktura VAT albo paragon fiskalny, w zależności od decyzji Kupującego wyrażonej w Formularzu Zamówienia.

13. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez Kupującego w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę Kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

14. Udzielona przez konsumenta zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.

15. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionego towaru. Potwierdzenie obejmuje paragon fiskalny.

III. Czas i forma realizacji zamówień.

1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej.

2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia, jako termin, który jest podany w dniach, zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. 

3. Celem uniknięcia sporów, Sprzedający informuje, że w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty (przelew szybki, standardowy i płatność kartą kredytową), czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

IV. Sposób dokonywania płatności.

Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:

1.kurierowi firmy DPD przy odbiorze przesyłki (tzw. pobranie), 

2.dokonując przedpłaty (płatność przelewem), w tym za pośrednictwem systemu płatności i kartą kredytową.

V. Koszty dostawy.

1. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają kosztu przesyłki. Klient w czasie składania zamówienia określa sposób dostawy zamówionego towaru, a co za tym idzie, ponosi dodatkowe koszty związane z jego dostarczeniem.

VI. Zwroty (Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży).

1. Wyłącznie kupujący konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i odsyłając towar do sprzedającego na własny koszt. 

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać wraz z oryginalnym dowodem zakupu oraz zakupionym produktem na adres drLeon Marta Krzesiewicz ul. Jagiellońska 13 g, 15-225 Bialystok.

4. Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym. Zwrot musi być dokonany w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony. Sprzedający nie odbiera paczek z paczkomatu i na poczcie.

5. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wartość zamówienia jaka była złożona w sklepie. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

VII. Warunki reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginalny dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać na stronie Sklepu Internetowej www.drleon.pl/upload/zwroty-i-reklamacje.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres Sprzedawcy. Sprzedający nie odbiera paczek z paczkomatu i na poczcie.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

6. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. 

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 

8. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. 

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. 

11. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

12. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

13. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

14. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres Sprzedawcy.

15. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:

a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

c) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

16. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl. 

17. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,

b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

Platformy ODR znajduje się pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

Wskazujemy adres poczty elektronicznej Sprzedawcy do kontaktu z Klientami: biuro@drleon.pl. 

18. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

VIII. Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Modmart Marta Krzesiewicz ul. Pułaskiego 35, 15-337 Białystoko, NIP: 542-103-11-99, biur@drleon.pl, tel.: +48 604 777 668. Kontakt z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@drleon.pl.

Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – w tym dostarczania newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz profilowania pod kątem marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: przewoźnicy lub ich pośrednicy realizujący dostarczenie przesyłek, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych lub za pośrednictwem kart płatniczych, dostawcy IT, usługodawcy w obszarze działań marketingowych i analitycznych. Dane osobowe Kupującego nie są transferowane do państw trzecich. Kupującemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe dla celu marketingowego będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a dla celu profilowania – do momentu wyrażenia sprzeciwu. W pozostałym zakresie dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia umowy o świadczenie usług/umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy oraz korzystanie ze Sklepu Internetowego drleon.pl.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie dnia 11.01.2019 r. 

2. Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany do obowiązującego Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Sprzedawcy, która to informacja będzie widoczna przez co najmniej 14 dni oraz poprzez wiadomość e-mail (w przypadku Klientów, którzy podali adres e-mail). Data wejścia w życie nowego Regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana Regulaminu nie będzie dotyczyła Klientów, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla Klienta i Klient wyrazi na to zgodę.

3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

4. Informuje się Klientów zagranicznych, iż do niniejszego Regulaminu stosuje się prawo Polskie.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.drleon.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.